Modalen kommune

MoKyrkje

skøyter

skulptur

oster

kvernhus

alva3

Arkivplan for Modalen kommune

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i kommunen.

Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikra at Modalen kommune tek i vare arkivansvaret etter § 6 i arkivlova:

Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

Oppdatering av arkivplanen

Arkivplanen skal oppdaterast når:

  • ei kommunal eining opprettar eit nytt arkiv eller arkivdel
  • det vert teke i bruk ny arkivnøkkel
  • ei kommunal eining tek i bruk eit nytt datasystem for lagring av informasjon
  • kommunale einingar vert lagt ned eller oppretta
  • det vert oppretta eller lagt ned styre eller utval
  • det vert gjort vesentlege endringar i delegasjonsreglementet til kommunen
  • kommunale oppgåver vert overført til verksemder utanfor kommunen

Arkivleiar avgjer om det er trong for oppdatering av arkivplanen når

  • det vert teke i bruk ny versjon av arkivnøkkel
  • det vert teke i bruk nye versjonar av datasystem for lagring av informasjon

Arkivleiar skal ha melding om alle endringar med moglege fylgjer for arkivet i god tid før dei vert sett i verk,og har rett til å uttala seg om

fylgjene det kan få for arkivet.

Rådmannen har arkivansvaret

I kommunen er det rådmannen som har arkivansvaret. Som rådmann i Modalen kommune oppmodar eg alle medarbeidarar om å bruka

arkivplanen og fylgja retningslinene i den.

Jo Bjarte Tømmerbakke

rådmann