Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshahdsamarar og leiarar

Arkivtenesta har ansvar for å;

 • motta, åpne, sortere, og skanne all inngåande post.
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • kvalitetsikra at sakshandsamar si registrering er korrekt.
 • kontrollera forfallslister og sende restanselister 4 gonger i året.
 • kvalitetsikra arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer.
 • journalføre eigenproduserte dokument.
 • frankera utgåande post.

Sakshandsamer har ansvar for å;

 • Levere personleg adressert post, til sentralarkiv for journalføring overføra e-postar til egne saker.
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystemet WebSak.
 • Kontrollere at riktig offentleghetsvurdering er gjort.
 • All dokumentproduksjon i eit fagsystem (WebSak Fokus,CosDoc,InfoDok, Visma o.l.)
 • Avskrive inngående og interne dokument som er handsama.
 • Levere fysiske kopiar til sentralarkivet av alle egenproduserte dokument (ikkje sakarkiv og personalarkiv).
 • Utgående brev leggjast i konvolutt og leverast til sentralarkiv for frankering.
 • Avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama.

Leiar har ansvar for å;

 • gjennomføre offentleghetsvurdering.
 • sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken.
Laster...